info@advocatenvvd.be

056 31 27 87

Het kantoor streeft naar een kwaliteitsvolle, betrouwbare en snelle juridische dienstverlening via een persoonlijke, resultaatgerichte en no-nonsense aanpak.

ONS TEAM

CONTACT

Voorkeurmateries

Het advocatenkantoor behartigt de belangen van diverse financiële instellingen, ondernemingen, handelaars, particulieren en openbare besturen. Het kantoor is actief op diverse rechtsdomeinen, met een voorkeur voor de volgende materies:

Bouw- en aannemingsrecht

 • Adviezen inzake aannemingsrecht, aanneming werk, onderaanneming, erkenning aannemers
 • Overheidsopdrachten
 • Aannemingsovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten
 • Overeenkomsten met architecten, aannemers, onderaannemers
 • Betwistingen inzake uitvoeringstermijn; aansprakelijkheid voor gebreken; 10-jarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken...
 • Dwangsommen
 • Eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, opstalrecht,
  mede-eigendom...

Vennootschapsrecht

 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Werking van de organen van de vennootschap: algemene vergadering, raad van bestuur
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Overdracht van aandelen
  en overdracht handelsfonds
 • Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en zaakvoerders
 • Gedwongen overdracht
  en overname van aandelen

Financieel en bancair recht

 • Bankrecht
 • Financieel recht
 • Kredietrecht
 • Voorbereiding van en voeren van geschillen
 • Uitwinningsprocedures
 • Vertegenwoordigen van kredietinstellingen, verzekerings-maatschappijen en andere financiële instellingen, evenals cliënten van dergelijke instellingen

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding onherstelbare ontwrichting
 • Echtscheiding onderlinge toestemming
 • Verblijfsregeling kinderen en alimentatie
 • Vereffening-verdeling
 • Schenking, erfrecht en testament
 • Onbekwamen en aanstelling bewindvoerder
 • Betwisting vaderschap
 • Naams- en voornaamsveranderingen
 • Adoptie (volle adoptie, gewone adoptie)

Algemene
en bijzondere contracten

 • Handelshuur
 • Brouwerijcontracten
 • Koop- en verkoopsovereenkomsten
 • Woninghuur
 • Handelsagentuurovereenkomsten
 • Makelaarsovereenkomsten
 • Franchising
 • Concessie- of alleenverkoopsovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Algemene factuur-, verkoop- of aankoopvoorwaarden
 • Vervoersovereenkomsten

Invorderingen, beslagmaatregelen en gedwongen uitvoering

 • Invordering van onbetaalde facturen, leningen, kredieten of andere schuldvorderingen
 • Aangifte van schuldvordering bij faillissement, vereffening of WCO
 • Uitoefening van eigendomsvoorbehoud, voorrechten en zekerheden
 • Bewarend en uitvoerend beslag: onroerend of roerend beslag, beslag onder derden
 • Huurgeschillen: opzeg en ontbinding, invorderen achterstallige huur-gelden, uitdrijvingen, huurschade, onbewoonbaarverklaring

Verkeersrecht

 • Strafrechterlijke verdediging voor Politie- en Correctionele Rechtbanken voor inbreuken op de verkeerswetgeving zoals snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie en dronkenschap.
 • Afhandeling van de burgerlijke belangen van het slachtoffer van een verkeersongeval. Niet enkel de voertuigschade komt aan bod, maar ook de letselschade (materiële schade, morele schade, esthetische schade, …) die het slachtoffer heeft geleden ten gevolge van het ongeval.
 • Verhaalsvordering of het regres van de verzekeringsmaatschappij

Ondernemingen
in moeilijkheden

 • Faillissement
 • Gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • Overdracht onder gerechtelijk gezag
 • Vrijwillige ontbinding en vereffening vennootschappen
 • Voorlopig bewind over vennootschappen
 • Schuldherschikking
 • Schuldvorderingen en voorrechten
 • Begeleiding schuldeisers

Advocaten

De advocaten die deel uitmaken van het kantoor zijn lid van de Balie West-Vlaanderen en zijn bevoegd om te pleiten voor alle Belgische rechtbanken, het Europees Hof van Justitie en het Hof voor de Bescherming van de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Jan Vandenbraembussche

- Advocaat sedert 1989 -

 • Afgestudeerd in 1989 als licentiaat in de rechten aan de KU LEUVEN met grote onderscheiding
 • Lid van de Raad van de Orde te Ieper
 • Lid van het Bureau voor Juridische Bijstand te Ieper
 • Plaatsvervangend Vrederechter van het eerste kanton Ieper
 • advocaat aan de Balie te Ieper sedert 1989
 • Advocaat aan de Balie West-Vlaanderen sedert 2018


Guy Van Hese

- Advocaat sedert 2008 -

 • Afgestudeerd in 2007 als licentiaat in de rechten aan de UGENT
  met onderscheiding
 • Erasmus/Socrates  Stockholms Universitet, Zweden
 • Afgestudeerd in 2008 als Master in General Management Vlerick Management School, Gent met onderscheiding
 • Advocaat aan de Balie te Kortrijk sedert 2008 (Declerck Leterme Partners)
 • advocaat aan de Balie te Ieper sedert 2016
 • Advocaat aan de Balie West-Vlaanderen sedert 2018


Delphine Vanhoucke

- Advocaat sedert 2018 -

 • Afgestudeerd in 2018 als master in de rechten aan de KU LEUVEN met onderscheiding
 • Major economisch recht en minor privaatrecht
 • Advocaat aan de Balie West-Vlaanderen sedert 2018


Dienstenwet

Wettelijke informatie en algemene voorwaarden

Identificatiegegevens

Het advocatenkantoor Vandenbraembussche & Van Hese is georganiseerd onder de vorm van een maatschap, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoons-vennootschappen van advocaten.

 

De maatschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0851.419.973 en heeft haar zetel te 8940 Wervik, Nieuwstraat 38.

De maatschap bestaat
uit volgende advocaten:

BV Advocaat Jan Vandenbraembussche (KBO 0479.887.506)

BV Advocaat Guy Van Hese

(KBO 0701.676.620)

Opmerkingen

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of bij klachten kan u terecht

per post op het adres Nieuwstraat 38

 te 8940 Wervik, via telefoon

op het nummer 056 31 27 87,

via fax op het nummer 056 31 00 54

 of via e-mail op het adres

info@advocatenvvd.be

 

Beroepsorde

De advocaten van dit kantoor staan hun cliënteel bij in alle takken van het recht zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties waar zij gerechtigd zijn als advocaat op te treden.  Voor meer uitleg dienaangaande verwijzen wij u graag door naar de rubriek ‘voorkeurmateries’. Ook verlenen zij aan hun cliënteel juridisch advies en verschaffen zij juridische bijstand.

 

Alle advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan
de reglementen van de
Orde van Advocaten te Ieper.

 

 

 

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe NV, met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, KVK 33055009, bijkantoor België KBO 0416.056.358.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beroep is verworven voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500,00 EUR per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaten-stagiairs van het kantoor bedraagt deze vrijstelling 1.250,00 EUR. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300,00 EUR.

 

De polis die voormelde individuele beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten, onder meer – maar niet uitsluitend – de eisen die tegen de verzekerde worden ingesteld in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

 

De aansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is beperkt tot deze verzekerde bedragen.

 

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar te Wervik binnen de dertig dagen na factuurdatum. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken dd. 02/08/2002 en een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 EUR.

 

Bovendien heeft de advocatenassociatie het recht hetzij de uitvoering van de werkzaamheden te schorsen tot integrale betaling, hetzij om de overeenkomst te beëindigen. Eventuele geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Het Belgisch recht is van toepassing.

Erelonen en kosten

Het kantoor maakt een onderscheid tussen erelonen, kantoorkosten, gerechtskosten en de kosten aan derden door ons voorgeschoten.  Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven naargelang de complexiteit, het belang, de aard, de hoogdringendheid van de zaak, … In geval de zaak succesvol wordt afgehandeld, heeft het kantoor het recht een succesfee in rekening te brengen.

 

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de opening van het dossier, briefwisseling, e-mails, aangetekende briefwisseling, dactylografie, verplaatsingen, afdrukken en kopieën, faxen, ...

 

Desgevallend kunnen kosten aan derden of gerechtskosten verschuldigd zijn zoals kosten aan de griffie, gerechtsdeurwaarder, notaris, hypotheekkantoor, registratiekantoor, derde-advocaat, vertaler, deskundige, ...

 

Op de door de advocaat aangerekende erelonen en kantoorkosten en, naar gelang het geval, op de voorgeschoten kosten is tevens 21% BTW verschuldigd.

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. De provisies worden uiteraard in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisiefactuur.

Contacteer ons

Contactgegevens

Advocaat  Jan Vandenbraembussche

T 056 31 27 87

jan@advocatenvvd.be

 

Advocaat Guy Van Hese

T 056 31 27 87

GSM 0477 18 57 85

guy@advocatenvvd.be

 

Advocaat Delphine Vanhoucke

T 056 31 27 87

delphine@advocatenvvd.be

 

Kantoorgegevens

T 056 31 27 87 - F 056 31 00 54

BTW BE0851.419.973

Derdenrekening: BE95 1194 0716 1058 I CTBK BEBX

Ereloonrekening: BE83 1194 0718 5815 I CTBK BEBX

 

 

Nieuwstraat 38, 8940 Wervik

Tweede kantoor Advocaat Guy Van Hese

Oudenaardestraat 72 9870 Zulte

 

 

 

CONTACT INFO

Nieuwstraat 38, 8940 Wervik

 

Tweede kantoor Advocaat Guy Van Hese